Aktuality

Pozvánka na 27. zasadnutie OZ dňa 26.5.2021

 24.05.2021

                                                                                                                          Kocurany  20. 5. 2021

P O Z V Á N K A

na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 26.mája 2021  o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Prerokovanie žiadostí
 6. Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2020

Správa audítora

 1. Čerpanie rozpočtu k 31.4.2021
 2. Informácie o materskej škole
 3. Informácia o súťaži Dedina roka 2021
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Záver

Pri účasti na rokovaní obecného zastupiteľstva žiadam dodržiavať opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu.

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania podmienok Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár