Aktuality

Nakladanie s odpadmi a separovanie

 03.03.2021

Nakladanie s odpadmi a separovanie.

Od februára tohto roka sme prešli na systém zberu komunálneho odpadu 1x za dva týždne. K tomuto kroku nás viedli viaceré diskusie na verejných stretnutiach s občanmi, ale hlavný argument bol zásadný a to nezvyšovať poplatok za odpad, ktorý je v sume 23,- €/rok.

Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť separovaniu odpadov. Zbierať samostatne plasty, sklo, papier, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a kovy. Ďalej zbierame šatstvo a textil do kontajnera pri obchode, jedlé tuky a oleje. Nebezpečný odpad, elektrický odpad, odpad s obsahom škodlivín zbierame 2x ročne do pristaveného auta. Veľmi dôležité je separovať kuchynský odpad a využívať domáce kompostéry.

Ukazuje sa, že ak občan bude zodpovedne separovať, frekvencia vývozu 1x za dva týždne bude postačovať. Ak nebude separovať, nebude stačiť jedna nádoba na dva týždne, a preto si môže objednať na úrade ďalšiu nádobu, za ktorú sa však zvýši úhrada poplatku. Jedna smetná nádoba je určená pre päťčlennú domácnosť. Životnosť nádoby je 7 rokov a je zdarma.

Po dnešnom zbere komunálneho odpadu, zberová spoločnosť hlásila veľa vriec a tašiek pri nádobách, čo sme si tiež skontrolovali a odfotili. Určite vieme povedať, že tieto domácnosti neseparujú. Situáciu máme zmapovanú, pričom problém nastal pri 12 domoch. Pri ďalšom vývoze sa bude odpad vysýpať len z nádob na to určených, vrecia a tašky sa nebudú zbierať. Riešením je separovanie, alebo objednanie ďalšej nádoby za poplatok.

Dôsledným separovaním v jednotlivých domácnostiach znížime náklady na zber odpadu a zachováme poplatok za odpad v súčasnej výške.

                                                                       Ďakujeme, že separujete.


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár