Aktuality

Pozvánka na 22. zasadnutie OZ dňa 9.12.2020

 03.12.2020

                                                                     

                                                                                                                                                                     Kocurany  27. 11. 2020

P O Z V Á N K A

na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 09.decembra 2020  o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Prerokovanie žiadostí
 6. Návrh na 3. úpravu rozpočtu rok 2020
 7. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023

 1. Výkon správy majetku obce
 2. Návrh VZN č.85/2020 o dotáciách z rozpočtu obce
 3. Návrh VZN č.86/2020 o nakladaním s komunálnym a drobným stavebným odpadom
 4. Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
 5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  na I. polrok 2021
 6. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2021
 7. Návrh investičného plánu na rok 2021
 8. Inventarizácia majetku obce
 9. Upratovanie spoločných priestorov v bytových domoch
 10. Informácia o výstavbe v obci
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Pri účasti na rokovaní obecného zastupiteľstva žiadam dodržiavať opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu, mať na tvári ochranné rúško a na rukách rukavice.

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania podmienok Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár