Aktuality

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ dňa 14.10.2020

 12.10.2020

                                                                                                                                                                      Kocurany  7. 10. 2020                          

P O Z V Á N K A

na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 14.októbra 2020  o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Prerokovanie žiadostí
  6. Schválenie transformácie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. na sociálny podnik
  7. Informácia o výstavbe v obci
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Pri účasti na rokovaní obecného zastupiteľstva žiadam dodržiavať opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu, mať na tvári ochranné rúško a na rukách rukavice.

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania podmienok Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár