Aktuality

Pozvánka na 20. zasadnutie OZ dňa 16.9.2020

 11.09.2020

                                                                      

Kocurany  9. 9. 2020

P O Z V Á N K A

na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 16.septembra 2020  o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Prerokovanie žiadostí
 6. Návrh VZN č.83/2020 o čase predaja
 7. Návrh VZN č.84/2020 o poskytovaní sociálnych služieb v obci Kocurany
 8. Informácia o výstavbe v obci
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár