Aktuality

Ponuka na poskytovanie pohrebných služieb a prevádzku pohrebiska v obci Kocurany.

Obec Kocurany v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení, zverejňuje ponuku na prevádzkovanie pohrebných služieb oprávnenou osobou v obci Kocurany. Pohrebné služby budú poskytované v Dome smútku a cintoríne.

Rozsah poskytovaných služieb:
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním, alebo exhumáciou
- pochovávanie
- vykonanie nariadenej exhumácie
- predaj rakiev a smútočných potrieb
- úprava ľudských pozostatkov a ľudských zostatkov
- ostatné činnosti priamo súvisiace s pohrebom, vrátane drobných stavebných prác spojených s hrobovým  
   miestom
- vedenie požadovanej evidencie /pohreby, hrobové miesta, poplatky.../
- správa a údržba pohrebiska v celom rozsahu podľa zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších 
  zmien  a doplnkov
- údržba a úprava zelene
- zimná údržba pohrebiska vrátane prislúchajúcich komunikácii
- iné služby neuvedené v ponuke

Požiadavky:
- oprávnenie na poskytovanie pohrebných služieb v zmysle zákona o pohrebníctve
- predložiť návrh zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb, ktorej súčasťou musí byť cenník poskytovaných pohrebných a cintorínskych služieb
- začiatok poskytovania pohrebných služieb a prevádzkovanie pohrebiska od 01. mája 2011 (alebo dohoda)

Lehota na predkladanie ponúk:
- do 15. marca 2011 v podateľni úradu do 15 hod. v uvedený deň, alebo aj e-mailovou poštou obec@kocurany.sk 


                                                                          Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                         starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár