Aktuality

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 19.2.2020

 13.02.2020

Kocurany  13. 2. 2020

P O Z V Á N K A

na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 19.februára 2020  o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh VZN č.82/2020 ochranné pásmo pohrebiska
 6. Investičná činnosť v obci
 7. Výsledok hospodárenie Obecné služby Kocurany s.r.o.
 8. Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
 9. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2019
 10. Príprava kultúrnych a športových podujatí
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár