Aktuality

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ dňa 22.1.2020

 14.01.2020

                                                                                                                                         Kocurany 14. 1. 2020

P O Z V Á N K A

na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 22.januára 2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie programu rokovania

  4. Kontrola uznesení

  5. Príprava investícií

  6. Príprava stretnutia s nájomníkmi bytov

  7. Príprava kultúrnych a športových podujatí

  8. Rôzne

  9. Diskusia

  10. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár