Aktuality

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ dňa 11.12.2019

 08.12.2019

                                                                                                         Kocurany 6. 12. 2019

P O Z V Á N K A

na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 11.decembra 2019 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3) Schválenie programu rokovania

4) Kontrola uznesení

5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

     6) Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

7) Návrh VZN č.81/2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad

      8) Návrh VZN č.82/2019 o elektronickej komunikácie

      9) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

     10) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020

     11) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2020

     12) Návrh investičného plánu na rok 2020

     13) Inventarizácia majetku obce

     14) Rôzne

     15) Diskusia

     16) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár