Aktuality

Pozvánka na 11. rokovanie OZ

 08.11.2019

                                                                                                                    Kocurany  08. 11. 2019

P O Z V Á N K A

na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 13.novembra 2019  o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
 6. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2020
 7. Investičná činnosť v obci
 8. Príprava kultúrnych podujatí
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

         starosta obce


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár