Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.

Voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany

Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa v zmysle § 18a, ods. 3, posledná veta, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov svojim uznesením č. 276/2/2011 písm. b) zo dňa 16.2.2011 uznieslo na týchto ďalších podrobnostiach o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany a náležitostiach prihlášky na túto voľbu :
Voľba hlavného kontrolóra obce Kocurany sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 30.3. 2011 o 18.00 hod v zasadačke OcÚ Kocurany.
Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov.

V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas, s úväzkom 2,25 hod./týždeň, t. j. 6 % z plného úväzku 37,50 hod./týždeň. Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času v zmysle § 87 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení. Deň nástupu do zamestnania je 4.4.2011.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. náležitosti prihlášky :
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo)
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
- štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7, ods. 1 a 2 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve Obce Kanianka

3. ďalšie predpoklady :
- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe s praxou v kontrolnej činnosti,
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových
organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí,
sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
- užívateľské ovládanie počítača,
- občianska a morálna bezúhonnosť

4. spôsob a vykonanie voľby :
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Kocurany doručí osobne svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu :
Obec Kocurany
Obecný úrad Kocurany č. 105
PSČ 972 02
najneskôr do 23.3. 2011 do 12.00 hod. ju odovzdá v podateľni obecného úradu Kocurany.
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia vymenovaná OZ v zložení :
Ing. Jozef Hianik– predseda
Roman Šandor – člen Ján Škandík – člen
Milan Šemrinec – člen Miroslav Škandík – člen
dňa 23.3. 2011 o 18.00 hod v zasadačke obecného úradu v Kocuranoch.. Každý uchádzač má právo zúčastniť sa na otváraní obálok, kde budú povedané mená uchádzačov, a to, či splnili, alebo nesplnili stanovené podmienky. Z otvárania sa vyhotoví zápisnica. Kandidáti, ktorý budú spĺňať požadované podmienky, budú písomne pozvaní na rokovanie obecného zastupiteľstva, kde s nimi bude vykonaný krátky pohovor. Na tomto obecnom zastupiteľstve bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona o obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Kocurany, v čase a za podmienok uvedených vyššie.


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár