Aktuality

Pozvanie na 9. zasadnutie OZ dňa 18.9.2019 o 18.00 hod.

 12.09.2019

                                                                                                                                                 Kocurany 11. 9. 2019

P O Z V Á N K A

na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 18.septembra 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

 6. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb

 7. Monitorovacia správa Programu rozvoja obce 2015-2022

 8. Informácie o schválených smerniciach

           - o proti spoločenskej činnosti

           - pracovný poriadok

 1. Zmluva o NFP s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

 2. Investičná činnosť v obci

 3. Príprava verejného stretnutia s občanmi obce

 4. Rôzne

 5. Diskusia

 6. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár