Aktuality

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ dňa 21.8.2019

 16.08.2019

                                                                                                                                          Kocurany 15. 8. 2019

P O Z V Á N K A

na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 21.augusta 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

 6. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 a návrh II. úpravy rozpočtu

 7. Investičná činnosť v obci

 8. Príprava kultúrnych a športových podujatí

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár