Aktuality

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ dňa 19.6.2019

 14.06.2019

                                                                                                                                                          Kocurany 12. 6. 2019

P O Z V Á N K A

na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 19.júna 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

 6. Výročná správa obce za rok 2018

 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

 8. Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2019

 9. Príprava kultúrnych a športových podujatí

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár