Aktuality

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ dňa 17.5.2019

 14.05.2019

                                                                                                                                          Kocurany 14. 5. 2019

P O Z V Á N K A

na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 17.mája 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie programu rokovania

  4. Kontrola uznesení

  5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

  6. Štúdia multifunkčnej budovy

  7. Príprava kultúrnych a športových podujatí

  8. Rôzne

  9. Diskusia

  10. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár