Aktuality

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ dňa 17.4.2019

 12.04.2019

                                                                                                    Kocurany 12. 4. 2019

P O Z V Á N K A

na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 17.apríla 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

 6. Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce

 7. Záverečný účet obce za rok 2018 a stanovisko audítora

 8. Smernica o vedení účtovníctva

 9. Informácie o investíciach

 10. Príprava kultúrnych a športových podujatí

 11. Rôzne

 12. Diskusia

 13. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár