Aktuality

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

 01.04.2019

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  bude v obci vykonaný mobilný zber elektroodpadu a nebezpečných odpadov ako aj iných, oddelene zbieraných odpadov. Tieto odpady bude možné odovzdať priamo zberovej spoločnosti T+T a.s. Zilina dňa 6.4.2019 nasledovne:

- 8.00 – 8.10 hod. - autobusová zastávka v hornom konci,

- 8.10 – 8.20 hod. - autobusová zastávka na Pieskovni,

- 8.20 – 8.30 hod. - pred obecným úradom,

            - 8.30 – 8.40 hod. - autobusová zastávka pri škole,

            - 8.40 – 8.50 hod. - autobusová zastávka Nižovec,

Nebezpečnými odpadmi zbieraným z komunálneho odpadu sú napríklad:

- obaly obsahujúce nebezpečné látky (obaly z olejov, lakov, farieb, mazív),

- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované         nebezpečnými látkami,

- rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy (je potrebné ich odovzdať v uzatvorených nádobách a s označením  obsahu nádoby),

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky alebo mrazničky v kompletnom stave, inak nebudú zberovou spoločnosťou odobraté),

- oleje a tuky iné ako jedlé (motorové, syntetické),

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,

- batérie a akumulátory,

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (televízory, obrazovky, monitory).

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice a iné,

- batérie a akumulátory iné (malé tužkové baterky),

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné (mobilné telefóny, počítače, fritézy, kopírovacie zariadenia, mikrovlnky, práčky,  umývačky, káblové zväzky, drobné kuchynské spotrebiče).

Odpady nemôžu obsahovať AZBEST!

Odovzdané odpady museli vzniknúť pri činnosti fyzickej osoby, čiže nie pri podnikateľskej činnosti.

Nádoby, v ktorých budú odpady odovzdávané, sa obyvateľom nevracajú.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár