Aktuality

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 20.3.2019

 16.03.2019

                                                                                                                        Kocurany 15. 3. 2019

P O Z V Á N K A

na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 20.marca 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

 6. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi občanmi obce

 7. Investičné zámery pre rok 2019

 8. Príprava verejného stretnutia s občanmi obce

 9. Príprava kultúrnych a športových podujatí

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár