Aktuality

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 20.2.2019

 18.02.2019

                                                                                                                                                 Kocurany 15. 2. 2019

P O Z V Á N K A

na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 20.februára 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

 6. Zásady odmeňovania – úprava

 7. Smernica o verejnom obstarávaní

 8. Opatrovateľská služba v obci

 9. Ukončenie nájomnej zmluvy s RDP Koš

 10. Výsledok hospodárenie Obecné služby Kocurany s.r.o.

 11. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2018

 12. Príprava kultúrnych a športových podujatí

 13. Rôzne

 14. Diskusia

 15. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár