Aktuality

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 23.1.2019

 21.01.2019

                                                                                                     Kocurany 17. 1. 2019

P O Z V Á N K A

na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 23.januára 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie programu rokovania

  4. Kontrola uznesení

  5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

  6. Príprava kultúrnych a športových podujatí

  7. Rôzne

  8. Diskusia

  9. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár