Aktuality

Pozvánka na I. ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 5.12.2018

 30.11.2018

 

Kocurany 27. 11. 2018

P O Z V Á N K A

na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

4) Zloženie sľubu starostu obce

5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce

      7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

      8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ

      9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov a členov komisií

12) Určenie platu starostu obce

Prestávka

13) Schválenie rozpočtu na roky 2019 - 2021

14) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku

      15) Žiadosti občanov

  1. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

  2. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019

  3. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019

  4. Návrh investičného plánu do roku 2022

  1. Rôzne

  2. Diskusia

  3. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár