Aktuality

Pozvanie na 40. zasadnutie OZ dňa 12.9.2018 o 18.00 hod.

 07.09.2018

                                                                                                                                                   Kocurany 7. 9. 2018

P O Z V Á N K A

na 40. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 12.septembra 2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti doručené obecnému úradu

 6. Nakladanie s majetkom obce

 7. Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2018

 8. Vyúčtovanie dotácií poskytnutých obcou

 9. Informácie u činnosti Spoločného obecného úradu Bojnice

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár