Aktuality

Pozvanie na 39. zasadnutie OZ dňa 25.7.2018 o 18.00 hod.

 23.07.2018

                                                                                                                                                            Kocurany 19. 7. 2018

P O Z V Á N K A

na 39. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 25.júla 2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti občanov

 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

 7. Informácie o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018

 8. Informácie o výsledku auditu za rok 2017

 9. Príprava kultúrnych a športových podujatí

 10. Informácie o realizovaných investíciách

 11. Rôzne

 12. Diskusia

 13. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár