Aktuality

Pozvanie na 38. zasadnutie OZ dňa 20.6.2018 o 18.00 hod.

 18.06.2018

                                                                                                                                                Kocurany 15. 6. 2018

P O Z V Á N K A

na 38. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 20.júna 2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti občanov

 6. Schválenie zápis do kroniky obce za rok 2017

 7. Vyhodnotenie osláv obce

 8. Budovanie investícií v obci

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár