Aktuality

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 8. 2. 2011


P O Z V Á N K A 

na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 16. 2.2011 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Pozemkové úpravy v obci
6) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
7) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu
8) Inventarizácia majetku obce
9) Správa cintorína – úhrada za užívanie cintorína
10) Plán kultúrnej a športovej činnosti
11) Správy o činnosti hlavného kontrolóra
12) Schválenie sadzobníka úhrad za poskytovanie informácií
13) Informácie o legislatívnych zmenách vo vzťahu k obci
14) Obecná kronika- Štatút obecného kronikára
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Záver

                                                        Ing. Vojtech Čičmanec
                                                       starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár