Aktuality

Pozvánka na 37. zasadnutie OZ dňa 16.5.2018

 11.05.2018

                                                                                                                                          Kocurany 11. 5. 2018

P O Z V Á N K A

na 37. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 16.mája 2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti občanov

 6. Záverečný účet obce za rok 2017

           Stanovisko hlavného kontrolóra

 1. Čerpanie rozpočtu roka 2018 a návrh I. úpravy rozpočtu

 2. Komunálne voľby 2018

 3. Informácie o pripravovaných investíciach

 4. Príprava kultúrnych podujatí

 5. Rôzne

 6. Diskusia

 7. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár