Aktuality

Pozvánka na 36. zasadnutie OZ dňa 18.4.2018

 13.04.2018

                                                                                                                                    Kocurany 13. 4. 2018

P O Z V Á N K A

na 36. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 18.apríla 2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Nakladanie s majetkom obce

 6. Záverečný účet obce za rok 2017

 7. Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi

 8. Príprava plánovaných investícií

 9. Príprava kultúrnych podujatí

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár