Aktuality

Pozvánka na 35. zasadnutie OZ dňa 21.3.2018

 16.03.2018

Kocurany 16. 3. 2018

P O Z V Á N K A

na 35. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 21.marca 2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

 6. Nakladanie s odpadmi v obci

 7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany

 8. Informácie o priebehu úpravy kuchyne KD

 9. Príprava kultúrnych podujatí v nasledujúcom období

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár