Aktuality

Pozvánka na 34. zasadnutie OZ dňa 28.2.2018

 23.02.2018

                                                                                                                                                          Kocurany 23. 2. 2018

P O Z V Á N K A

na 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 28.februára 2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

 6. Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2017

 7. Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2017

  Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017

 8. Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2017

 9. Príprava a realizácia investičných zámerov obce

 10. Príprava kultúrnych podujatí v nasledujúcom období

 11. Rôzne

 12. Diskusia

 13. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár