Aktuality

Pozvánka na 33. zasadnutie OZ dňa 31.1.2018

 26.01.2018

Kocurany 26. 1. 2018

P O Z V Á N K A

na 33. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 31.januára 2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie programu rokovania

  4. Kontrola uznesení

  5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

  6. Realizácia schválených zámerov na rok 2018

  7. Príprava kultúrnych podujatí vo februári

  8. Rôzne

  9. Diskusia

  10. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár