Aktuality

Pozvanie na decembrové zasadnutie obecného zastupiteľstva

 08.12.2017

                                                                                                                            Kocurany 07. 12. 2017

P O Z V Á N K A

na 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 13.decembra 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

 6. Návrh VZN č.80/2017 o miestnych daniach a poplatku za odpady

 7. Návrh Rozpočtu obce na roky 2018 – 2020

            Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020

 1. Schválenie audítora za rok 2017

 2. Investičné zámery na rok 2018

 3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra

 4. Schválenie komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2017

 5. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2018

 6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

 7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018

 8. Rôzne

 9. Diskusia

 10. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár