Aktuality

Pozvánka na 30. zasadnutie OZ dňa 11.10.2017

 10.10.2017

                                                                                                                                            Kocurany 6. 10. 2017

P O Z V Á N K A

na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 11.októbra 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu rokovania

 4. Kontrola uznesení

 5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu

 6. VZN č. 79/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 7. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Kocurany

 8. Príprava verejného stretnutia s občanmi obce

 9. Príprava kultúrnych a športových podujatí

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Schválenie záverov rokovania

 13. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec 

        starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár