Aktuality

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

Kocurany 26. 08. 2017

P O Z V Á N K A

na 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 30.augusta 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 • 1) Otvorenie zasadnutia
 • 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • 3) Schválenie programu rokovania
 • 4) Kontrola uznesení
 • 5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
 • 6) Všeobecne záväzné nariadenie č. 77/2017 ktorým sa schvaľuje Príloha č.1/2017 k  Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Kocurany
 • 7) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017
 • 8) Príprava a realizácia investičných zámerov v obci
 • 9) Úprava hodnoty majetku obce
 • 10) Príprava kultúrnych a športových podujatí
 • 11) Rôzne
 • 12) Diskusia
 • 13) Schválenie záverov rokovania
 • 14) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár