Aktuality

Pozvánka na 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

na 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 21.júna 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Informácie o činnosti v obci
7) Schválenie Výročnej správy obce za rok 2016
8) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017
9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver 


Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár