Aktuality

Pozvanie na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch

Kocurany 19. 05. 2017
P O Z V Á N K A

na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 24.mája 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Návrh VZN č.77/2017, ktorým sa ruší VZN č. 55/2012 vrátane prílohy č.1
7) Informácie o činnosti v obci, pripravované zámery
8) Rekonštrukcia web stránky obce
9) Príprava podujatí v obci
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár