Aktuality

Pozvánka na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                   Kocurany 15. 03. 2017


                                           P O Z V Á N K A


na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 22.marca 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany
6) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
7) VZN – 75/2017 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok areálov v Kocuranoch
8) VZN – 76/2017 ktorým sa zrušuje VZN č.50/2011 o regulácií podnikateľskej činnosti na území obce Kocurany
9) Investície na cintoríne
10) Príprava podujatí v mesiaci apríl 2017
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Schválenie záverov rokovania
14) Záver                               Ing. Vojtech Čičmanec
                              starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár