Aktuality

Pozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                       Kocurany 01. 02. 2017


                                                               P O Z V Á N K A

na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 8.februára 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) VZN – 74/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
6) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany
7) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2016
8) Príprava podujatí v mesiacoch február- marec 2017
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver


                                          Ing. Vojtech Čičmanec
                                         starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár