Aktuality

Pozvanie na 23. zasadnutie OZ

                                                                          Kocurany 1. 12. 2016


                                            P O Z V Á N K A

na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 07.decembra 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Návrh Rozpočtu obce na roky 2017 – 2019
    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019
6) Schválenie audítora na rok 2016
7) Schválenie poskytovateľa služieb v odpadovom hospodárstve na území obce
8) Investičné zámery na rok 2017
9) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
10) Schválenie komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce
11) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2017
12) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017
14) Rôzne
15) Diskusia
16) Záver


                                         Ing. Vojtech Čičmanec 
                                         starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár