Aktuality

Pozvanie na 22. zasadnutie OZ

                                                           Kocurany 18. 11. 2016


                                             P O Z V Á N K A

na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 22.novembra 2016 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Prevod majetku obce
6) Žiadosti občanov
7) Čerpanie rozpočtu k 31.10.2016
8) Informácie o podaných projektoch z Programu rozvoja vidieka
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Záver


                                 Ing. Vojtech Čičmanec
                                starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár