Aktuality

Pozvanie na 21. rokovanie obecného zastupiteľstva

                                                       Kocurany 13. 10. 2016

                                      P O Z V Á N K A

na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 19.októbra 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Zaradenie do majetku obce a výkon správy majetku obce
6) Investičné zámery
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) Vstup obce do Oblastnej organizácie CR HN Bojnice
9) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce
10) Pripravované kultúrne a športové podujatia
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Schválenie záverov rokovania
14) Záver


                                 Ing. Vojtech Čičmanec
                                 starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár