Aktuality

Pozvanie na rokovanie 20. zasadnutia OZ

                                                       Kocurany 30. 08. 2016


                                            P O Z V Á N K A


na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 2.septembra 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Čerpanie rozpočtu k 31.8. 2016
7) Realizácia pripájania na verejnú kanalizáciu
8) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci
9) Pripravované kultúrne a športové podujatia
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver


                                          Ing. Vojtech Čičmanec
                                          starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár