Aktuality

Pozvanie na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                      Kocurany 21. 07. 2016

                                    P O Z V Á N K A

na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 27.júla 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
7) Realizácia pripájania na verejnú kanalizáciu
8) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci
9) Pripravované kultúrne a športové podujatia
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver


                                Ing. Vojtech Čičmanec
                                starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár