Aktuality

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ dňa 15.6.2016

                                                                 Kocurany 09. 06. 2016


                                 P O Z V Á N K A


na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 15.júna 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2015
7) Schválenie Výročnej správy obce za rok 2015
8) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
9) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016
10) Pripravované kultúrne a športové podujatia
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Schválenie záverov rokovania
14) Záver


                                 Ing. Vojtech Čičmanec
                                starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár