Aktuality

Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                 Kocurany 20. 05. 2016


                                                 P O Z V Á N K A

na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 25.mája 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) VZN č. 71/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Kocurany
7) VZN č. 72/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  
    trhových miestach na území obce Kocurany
8) VZN č. 73/2016 Trhový poriadok obce Kocurany
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver

                                       Ing. Vojtech Čičmanec
                                      starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár