Aktuality

Pozvanie na rokovanie obecného zastupiteľstva

                                                                                      Kocurany 18. 03. 2016


                                       P O Z V Á N K A

na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 23.marca 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Sľub poslanca obecného zastupiteľstva
4) Schválenie programu rokovania
5) Kontrola uznesení
6) Žiadosti občanov
7) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2015
8) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
9) Informácia o podaní majetkového priznania starostu obce
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver

                       Ing. Vojtech Čičmanec 
                      starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár