Aktuality

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                           Kocurany 18. 02. 2016 


                                                          P O Z V Á N K A


na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 24.februára 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Informácia o budovaní chodníkov po obci
7) Investičné zámery v roku 2016
8) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2015
    Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2015
9) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2015
10) Príprava podujatí v mesiacoch marec-apríl 2016
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Schválenie záverov rokovania
14) Záver


                                    Ing. Vojtech Čičmanec
                                   starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár