Aktuality

Pozvanie na rokovanie obecného zastupiteľstva

                                                                     Kocurany 3. 12. 2015


                                            P O Z V Á N K A

na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 09.decembra 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja obce na obdobie 2015 - 2022
6) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 68/2015 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani
7) Návrh VZN č.69/2015 - zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 51/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Kocurany
8) Návrh VZN č.70/2015 - Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 63/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
9) Návrh – Rozpočet obce na roky 2016 – 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
10) Schválenie audítora na rok 2015
11) Zaradenie do majetku obce
12) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce
13) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
14) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016
15) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
16) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2016
17) Rôzne
18) Diskusia
19) Schválenie záverov rokovania
20) Záver

                                           Ing. Vojtech Čičmanec
                                          starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár