Aktuality

Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                Kocurany 6. 11. 2015

                                              P O Z V Á N K A

na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 11.novembra 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Schválenie Programu rozvoja obce na obdobie 2015 - 2020
6) Informácie o výzvach z Programu rozvoja vidieka
7) Žiadosti
8) Rôzne
9) Diskusia
10) Schválenie záverov rokovania
11) Záver


                             Ing. Vojtech Čičmanec
                            starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár