Aktuality

Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                               Kocurany 16. 10. 2015


                                            P O Z V Á N K A

na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 21.októbra 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Schválenie VZN č.66/2015 – zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
6) Schválenie VZN č.67/2015 - zmeny vo VZN č.56/2012 o podmienkach nájmu v   
    nájomných bytoch obce Kocurany
7) Zmluva o výkone správy majetku obce
8) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver

                                  Ing. Vojtech Čičmanec
                                 starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár