Aktuality

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                    Kocurany 18. 09. 2015

                                                   P O Z V Á N K A

na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 23.septembra 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Prenájom nehnuteľnosti obce
6) Plnenie rozpočtu za rok 2015
7) Informácie o výsledku kontroly NKU
8) Príprava a spracovanie Programu rozvoja obce
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver


                                               Ing. Vojtech Čičmanec
                                              starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár